Nieuwsbrief september 2019

Adminbedrijf.nl vervult in feite een intermediaire rol die als volgt wordt omschreven:

 • bieden van een ‘ontmoetingsplaats’ waar studenten (vanaf niveau 2 tot en met niveau 5) en docenten (Mbo/Hbo) informatie krijgen over wat de ‘wereld van nu en morgen’ vraagt door:
  • docenten: d.m.v. scholing en docentstages (voor een nader te bepalen periode bij bedrijven/organisaties) te informeren over en voor te bereiden op de arbeidsmarktontwikkelingen. De opdracht van de onderwijsprofessional is het onderwijsaanbod afstemmen op de vraag van ‘nu en morgen’;
  • professionals (docenten-ondersteunend personeel-medewerkers organisaties/bedrijfsleven/arbeidsmarkt) en studenten: (in)zicht geven in de ontwikkelingen door het doen van een aanbod van masterclasses, workshops, gastcolleges, bijeenkomsten, trainingen en inleidingen gericht op de financieel-, personele- en secretariële administratieve sector;
  • begeleidingsgesprekken (intervisie – coaching = werkbegeleiding) voor studenten en professionals;
  • jongeren en jong volwassen en ook studenten informatie geven over het opleidingsaanbod (voorkeur [financieel] administratieve sector/economisch domein en evenementen) in samenwerking met derden, waaronder gemeentelijke overheden. Het maken van verkeerde keuzes en de cultuur van het opleidingsaanbod dragen bij aan schooluitval, waardoor er onder meer sprake is van zware jongerenproblematieken (denk aan armoede, achterstands-/risico jongeren);
  • op verzoek van Mbo en Hbo bemiddelen van studenten/leerlingen naar stage-/werkplaatsen;
 • bevorderen van samenwerking tussen (V)Mbo, Hbo en arbeidsmarkt door o.a. mede zorg te dragen voor een kwalitatief goede hybride leeromgeving door school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar te brengen bij voorkeur (wens) op locatie bij een ondernemer: onderwijs komt naar die locatie om theorielessen te geven. In dezen gaat het in beginsel om één groep van geselecteerde 25 studenten, in de toekomst uit te breiden naar meerdere groepen van Mbo- en/of Hbo-studenten.
 • initiëren en faciliteren van een kennisnetwerk tussen relevante bedrijven, organisaties (inclusief verenigingen en vrijwilligersorganisaties) en onderwijsinstellingen waardoor:
  • een digitaal platform kan worden geboden;
  • projectopdrachten kunnen worden uitgevoerd door studenten Mbo en Hbo van het financieel- economisch domein, niveau 4 en niveau 5. Een projectopdracht kan zijn: ondersteunen bij jaarstukken, btw-aangiftes, invoer- en controlewerkzaamheden in kwantitatieve registratiedagboeken, online dossiers aanleggen, debiteuren en crediteurenbeheer, ondersteunen bij het opzetten van financiële administraties, opzetten dan wel updaten van administratieve en financieel administratieve taken, enz.. Adminbedrijf.nl wil bedrijven en organisaties geïnteresseerd krijgen voor het uitbesteden van reële opdrachten en projectopdrachten. 
  • studenten versneld worden geleerd organisaties te ondersteunen bij de financieel en administratieve taken. In samenspraak met Mbo en Hbo worden de studenten niet meer sec opgeleid als boekhouders. Dat is verleden tijd. Zij worden opgeleid tot adviseurs, dienst-/serviceverleners die kennis hebben van boekhouden en goed op de hoogte zijn van fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor het nieuwe boekhouden.

Adminbedrijf.nl wil jongeren, jongvolwassenen, in de leeftijd van 15 tot 30 jaar, helpen en ondersteunen bij het nemen van toekomstbeslissingen door accenten te leggen op werken en leren (stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven). Adminbedrijf.nl biedt begeleidings- en voorlichtingsgesprekken aan, waarbij het accent wordt gelegd op dat de ‘wereld van morgen’ andere vaardigheden, kennis/kunde vraagt. Daarin zit de uitdaging! Wat Adminbedrijf.nl hiermee wil bereiken is dat:

 1. Schulden/lasten die voor jongeren nauwelijks te overzien zijn, worden gereduceerd dan wel worden voorkomen.
 2. Men sneller uit de bijstand geraakt dan wel te werken aan de bijstand kan ontkomen.
 3. Een hybride opleiding wordt gevolgd.

Adminbedrijf.nl is zich er van bewust dat iedere keuze bepaalde consequenties met zich kan meebrengen. Het gaat er om dat terugval of vertraging leidt tot demotivatie of vertraging in ontwikkel- en ontwikkelingsprocessen. Uiteindelijk is een ieder verantwoordelijk voor eigen zijn/haar eigenaarschap. Als zodanig is de rol van Adminbedrijf.nl een ontmoetingsplaats waarbinnen jongeren gestimuleerd worden om hun leven weer op de rails te krijgen.

Adminbedrijf.nl richt zich in de samenwerking voor als nog op de sectoren Financiële Beroepen (Mbo) en Economisch Domein (Hbo-AD) en het bedrijfsleven (accountancy – administratiekantoren – administratieafdelingen, enzovoort).
Uit onderzoek kwam naar voren dat het beroepsterrein ‘Boekhouden’ een inkrimpend beroepsterrein is, maar rondom 2020 weer aantrekt (UWV, notities KvK en Ministerie SoZaWe). Immers elke ondernemer, elk bedrijf en/of organisatie moet er een sluitende (financiële) administratie op nahouden. Dat vraagt om goed opgeleide beroepsbeoefenaren. Vandaar dat de focus ligt op de samenwerking!